top of page

Tha Sealladh, companaidh neo-eisimeileach stèidhichte anns an Eilean Sgitheanach còmhla ri sgoilearan à Àrd-sgoil Phort Rìgh agus Àrd-sgoil Sheumais Gilleasbuig ann an Dùn Èideann air obair "Air Iomlaid" a tharraing ri chèile ann an dà phrògram aithriseach goirid. Ghabh an òigridh pàirt ann am bùthan-obrach air an stiùireadh le Sealladh anns an dà àite, agus chuidich neach-deasachaidh an òigridh gus dà shealladh eadar-dhealaichte mun phròiseict a riochdachadh anns na prògraman aithriseach aca. Thug Sealladh an dà sgioba còmhla ann an Dùn Èideann aig àm fosglaidh taisbeanadh "Air Iomlaid" airson pìos naidheachd a chur ri chèile mu dheidhinn.Riochdaire: Mòrag Stiùbhart, Sealladhbottom of page