Chaidh An Sgàilean Ùr a stèidheachadh ann an 2008 airson cothrom a thoirt do dh' òigridh na filmichean aca fhèin a dhèanamh, agus eòlas a chur air a h-uile sgil co-cheangailte ris an obair le taic bho diofar phroifeiseantaich.

Tha An Sgàilean Ùr air a mhaoineachadh le Sealladh, Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle na Gàidhealtachd.

Thairis air 4 bliadhna, tha òigridh An Sgàilean Ùir air cothrom fhaighinn na filmichean aca a shealltainn aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach ann an Baile na Gailbhinn 2008, Caernarfon 2009, Newry 2010 agus Steòrnabhagh 2011.

 

 

An Sgailean Ùr 4
Saidh-Cò
Saidh-Cò

Le Ard-sgoil Phort Rìgh Tha cuideigin airson Màiri-Ann a chur à cochull a cridhe.

press to zoom
Furtachd sa Phreasa
Furtachd sa Phreasa

Le Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Tha an t-àm aig an tidsear chrosda leasan no dhà ionnsachadh.

press to zoom
Caraidean Coille
Caraidean Coille

Le Bun-sgoil Shlèite Tha caraidean annasach a' misneachadh Hic.

press to zoom

Caraidean Coille

le Bun-sgoil Shlèite

Saidh-cò?

le Àrd-sgoil Phort Rìgh

Feartachd sa Phreasa

le Bun-sgoil Ghàidhlig

Inbhir Nis

An Sgailean Ùr 3
Newry
Newry
Newry

Chaidh buidhean a nall gu Newry airson òraidean, is taisbeanadh beag a dheanamh mu gach fiolm a rinn iad.

press to zoom
'S Math An Airidh
le Bun-sgoil Shlèite

2010

'S math an airidh
'S math an airidh
press to zoom
'S math an airidh
'S math an airidh
press to zoom
'S math an airidh
'S math an airidh
press to zoom
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
le Àrd Sgoil Phort Rìgh

2010

Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
press to zoom
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
press to zoom
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
press to zoom
Bruadar Buadhach
le Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Bruadar Buadhach
Bruadar Buadhach
press to zoom
Bruadar Buadhach
Bruadar Buadhach
press to zoom
Bruadar Buadhach
Bruadar Buadhach
press to zoom
Càil sna Naidheachdan
Càil sna Naidheachdan
press to zoom
Càil sna Naidheachdan
Càil sna Naidheachdan
press to zoom
Càil sna Naidheachdan
Càil sna Naidheachdan
press to zoom
Càil sna Naidheachdan
le Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
An Roghainn
An Roghainn
press to zoom
An Roghainn
An Roghainn
press to zoom
An Roghainn
An Roghainn
press to zoom
An Roghainn
le Àrd-sgoil Mhalaig

An Sgailean Ùr 2

Bigh Buil Oirbh!
Bigh Buil Oirbh!
press to zoom
Bigh Buil Oirbh
Bigh Buil Oirbh
press to zoom
Bigh Buil Oirbh
Bigh Buil Oirbh
press to zoom
Bigh Buil Oirbh
le Bun-sgoil Shlèite
Cha Tig An Aois Leatha Fhèin
le Àrd Sgoil Phort Rìgh
portree+oh+no.jpg
portree+oh+no.jpg
press to zoom
portree+evil+granny.jpg
portree+evil+granny.jpg
press to zoom
portree+whats+that?.jpg
portree+whats+that?.jpg
press to zoom
Troich-cheile
Troich-cheile
press to zoom
Troich-cheile
Troich-cheile
press to zoom
Troich-cheile
Troich-cheile
press to zoom
Troich-cheile
le Àrd-sgoil a' Phluic

2009

Geas nan Gnog
le Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Geas nan Gnog
Geas nan Gnog
press to zoom
Geas nan Gnog
Geas nan Gnog
press to zoom
Geas nan Gnog
Geas nan Gnog
press to zoom

An Sgailean Ùr 1

Bun-sgoil Shlèite - Bob am Bocan
Àrd-sgoil a' Phuic - Robo-sgoil
Àrd-sgoil Phort Rìgh - Am Poca Guail
2008