An Sgàilean Ùr was set up in 2008 to encourage school pupils to make their own short films and learn all the skills associated with film making with the help of professionals.

An Sgàilean Ùr is funded by Bòrd na Gàidhlig, MG ALBA and Highland Council.

Over the 4 years of production, An Sgàilean Ùr launched their films at the Celtic Media Festival in Galway 2008, Caernafon 2009, Newry 2010 and Stornoway 2011.

An Sgailean Ùr 4

2011

Saidh-Cò
Saidh-Cò

Le Ard-sgoil Phort Rìgh Tha cuideigin airson Màiri-Ann a chur à cochull a cridhe.

Furtachd sa Phreasa
Furtachd sa Phreasa

Le Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Tha an t-àm aig an tidsear chrosda leasan no dhà ionnsachadh.

Caraidean Coille
Caraidean Coille

Le Bun-sgoil Shlèite Tha caraidean annasach a' misneachadh Hic.

Caraidean Coille

by Bun-sgoil Shlèite

Feartachd sa Phreasa

by Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Saidh-cò?

by Portree High School

 

An Sgailean Ùr 3
Newry

2010

Newry
Newry

Chaidh buidhean a nall gu Newry airson òraidean, is taisbeanadh beag a dheanamh mu gach fiolm a rinn iad.

'S Math An Airidh
by Bun-sgoil Shlèite
'S math an airidh
'S math an airidh
'S math an airidh
'S math an airidh
'S math an airidh
'S math an airidh

2010

Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
by Portree High School
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Tha Croitear Ag Iarraigh Bean
Bruadar Buadhach
by Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Càil sna Naidheachdan
by Inverness Royal Academy
Bruadar Buadhach
Bruadar Buadhach
Bruadar Buadhach
Bruadar Buadhach
Bruadar Buadhach
Bruadar Buadhach
Càil sna Naidheachdan
Càil sna Naidheachdan
Càil sna Naidheachdan
Càil sna Naidheachdan
Càil sna Naidheachdan
Càil sna Naidheachdan
An Roghainn
An Roghainn
An Roghainn
An Roghainn
An Roghainn
An Roghainn
An Roghainn
by Mallaig High School

An Sgailean Ùr 2

2009

Bigh Buil Oirbh
by Bun-sgoil Shlèite
portree+oh+no.jpg
portree+oh+no.jpg
portree+evil+granny.jpg
portree+evil+granny.jpg
portree+whats+that?.jpg
portree+whats+that?.jpg
Cha Tig An Aois Leatha Fhèin
by Portree High School
Bigh Buil Oirbh!
Bigh Buil Oirbh!
Bigh Buil Oirbh
Bigh Buil Oirbh
Bigh Buil Oirbh
Bigh Buil Oirbh
Troich-cheile
Plockton High School
Troich-cheile
Troich-cheile
Troich-cheile
Troich-cheile
Troich-cheile
Troich-cheile
Geas nan Gnog
by Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Geas nan Gnog
Geas nan Gnog
Geas nan Gnog
Geas nan Gnog
Geas nan Gnog
Geas nan Gnog

An Sgailean Ùr 1

Bun-sgoil Shlèite - Bob am Bocan
Plockton High School - Robo-sgoil
Portree High School - Am Poca Guail

2008