Tha Gleusta air ais le sreath ùr, sgiobaidhean ùr agus dùbhlain ùr. Gach seachdain bidh dà sgioba, le dithis òga agus aoigh, a’ spàirn an aghaidh a chèile thairis air còig cuairtean de dhùbhlain, airson cliù agus cuach a chosnadh.

Air a stiùireadh le Mìcheal Hines agus air a riochdachadh airson Sealladh le

Mòrag Stiùbhart.

Linda
Linda

Tha sinn a' cuir fàilte air neach-aithris ùr, nighean bòidheach à Uibhist a Tuath.

Linda
Linda

Tha sinn a' cuir fàilte air neach-aithris ùr, nighean bòidheach à Uibhist a Tuath.

Gleusta 3
Gleusta 3

Math fhèin!

Set Ùr Gleusta
Set Ùr Gleusta
Gleusta 3
Gleusta 3

Math fhèin!

Set Ùr Gleusta
Set Ùr Gleusta
Gleusta 3
Gleusta 3

Math fhèin!

Gleusta 3
Gleusta 3
Steve agus Liz
Steve agus Liz

Bidh sinn ag ràdh soraidh slàn ri Steven agus Liz aig deireadh an dàrna streath.

Steve is Liz
Steve is Liz

Soraidh Slàn!

Gleusta
Gleusta

Taing mhòr do Joe Breslin airson obair miorbhaileach a dheanamh leis na solais.

Steve agus Liz
Steve agus Liz

Tha a chiad streath a toiseachadh le brag! Tòrr spòrs is gàire...

Labyrinth Gleusta
Labyrinth Gleusta

Streath ùr agus tha na geamaichean a fàs nas spòrsail agus nas farpaiseil.

Dunia Newton Del Campo
Dunia Newton Del Campo

Seo mar a dheanas sibh e!

Dunia
Dunia

Agus mar seo!

Dunia
Dunia

Nach eil i àlainn...

Daibhidh agus Norrie
Daibhidh agus Norrie

Feuchainn an gnothaich a dheanamh!

Daibhaidh is Norrie
Daibhaidh is Norrie

Chan eil Daibhidh uabhasach cinnteach mun dreas...

Daibhidh is Norrie
Daibhidh is Norrie

Nach iad a tha a' coimhead math!

Gilleasbuig is Aonghas
Gilleasbuig is Aonghas

Spòrs is fealla dhà nach e?

Gilleasbuig is Aonghas
Gilleasbuig is Aonghas

Synchronised... Uabhasach fancy!

Gilleasbuig is Aonghas
Gilleasbuig is Aonghas

Ach saoil de chanas na 'pro's'!

Gilleasbuig is Aonghas
Gilleasbuig is Aonghas

Math fhèin a bhalaich!

Dunia
Dunia

Dè tha Dunia a' dol a shealltainn dhuinn a-nis?

Dunia
Dunia

Nach eil tàlant shona aice!

Derek
Derek

Saoil a bheil fhios aige de tha tighinn?

Lorraine
Lorraine

Dannsair làn thàlant a sealltainn dhuinn stiodhlaichean eadar dhealaichte.

Eilidh, Mairi agus Linda
Eilidh, Mairi agus Linda

Tha na nigheanan a faighinn farpaiseil le flùraichean.

Calum
Calum

Nach e tha coimhead fiadh!

Steve is Liz
Steve is Liz

Fàilte gu Gleusta! Spòrs is fealla dhà!

Gleusta
Gleusta

Fàilte!