GUN SGOT?

Le na dorsan aig Gun Sgot a’ fosgladh airson sreath ùr, bidh an craic is an ceòl as fheàrr ann am pailteas mar as àbhaist. Gach seachdain bidh Derek MacAoidh, Calum Dòmhnallach agus Coinneach Mac a Ghobhainn a’ cur fàilte air aoighean sònraichte, sàr luchd-ciùil agus air sgiobaidhean èasgaidh a bhios a’ tadhail airson a’ chraic agus an fharpais. Bidh Derek a’ faighinn taic san t-sreath seo bho Choinnich ‘s bho Chalum agus bho Mhairead Hamilton a bhios a’ deasachadh deoch inntinneach gach seachdain. Am-measg aoighean an t-sreath, bidh na cleasaichean telebhisein is àrd-ùrlair Rik Makarem, Graeme Rooney agus Gavin Mitchell. Ann an oisein a chiùil, bidh measgachadh farsaing de chòmhlain ‘s de sheinneadairean, leithid Dirty Beggars, Tommy Reilly, Marcus Bonfanti agus Ashton Lane. Bidh trì sgiobaidhean à Glaschu, Uidhist agus Leòdhas a’ strì tro ghrunnd chuairtean de cheistean ‘s de dhùbhlain a chuireas an eòlas gu deuchainn air iomadh cuspair, deoch làidir nam measg.

Directed by Mìcheal Hines and produced by Mòrag Stiùbhart.

Keith Partridge.jpg
Keith Partridge.jpg
press to zoom
Debbie MacKay.jpg
Debbie MacKay.jpg
press to zoom
Graeme Rooney.jpg
Graeme Rooney.jpg
press to zoom
DE MacKinnon.jpg
DE MacKinnon.jpg
press to zoom
Gavin Mitchell.jpg
Gavin Mitchell.jpg
press to zoom
Rik Makarem.jpg
Rik Makarem.jpg
press to zoom
Annabella Seeth & Iain MacKinnon.jpg
Annabella Seeth & Iain MacKinnon.jpg
press to zoom
Marcus Bonfanti.jpg
Marcus Bonfanti.jpg
press to zoom
Macanta.jpg
Macanta.jpg
press to zoom
Jamie McGeechan.jpg
Jamie McGeechan.jpg
press to zoom
Matt Comley.jpg
Matt Comley.jpg
press to zoom
Bramax.jpg
Bramax.jpg
press to zoom
Duncan Overmeer.jpg
Duncan Overmeer.jpg
press to zoom
Angus Nicolson Trio.jpg
Angus Nicolson Trio.jpg
press to zoom
Willie Campbell.jpg
Willie Campbell.jpg
press to zoom
Salthouse.jpg
Salthouse.jpg
press to zoom
The Dirty Beggars 2.jpg
The Dirty Beggars 2.jpg
press to zoom
Tommy Reilly.jpg
Tommy Reilly.jpg
press to zoom
Jemma Tweedie.jpg
Jemma Tweedie.jpg
press to zoom
Face the West.jpg
Face the West.jpg
press to zoom
53780_614956011854509_1418900214_o.jpg
53780_614956011854509_1418900214_o.jpg
press to zoom
914122_641453365871440_363696636_o.jpg
914122_641453365871440_363696636_o.jpg
press to zoom
967053_647203501963093_1108376460_o.jpg
967053_647203501963093_1108376460_o.jpg
press to zoom
p018tbcm.jpg
p018tbcm.jpg
press to zoom