GUN SGOT?

Le na dorsan aig Gun Sgot a’ fosgladh airson sreath ùr, bidh an craic is an ceòl as fheàrr ann am pailteas mar as àbhaist. Gach seachdain bidh Derek MacAoidh, Calum Dòmhnallach agus Coinneach Mac a Ghobhainn a’ cur fàilte air aoighean sònraichte, sàr luchd-ciùil agus air sgiobaidhean èasgaidh a bhios a’ tadhail airson a’ chraic agus an fharpais. Bidh Derek a’ faighinn taic san t-sreath seo bho Choinnich ‘s bho Chalum agus bho Mhairead Hamilton a bhios a’ deasachadh deoch inntinneach gach seachdain. Am-measg aoighean an t-sreath, bidh na cleasaichean telebhisein is àrd-ùrlair Rik Makarem, Graeme Rooney agus Gavin Mitchell. Ann an oisein a chiùil, bidh measgachadh farsaing de chòmhlain ‘s de sheinneadairean, leithid Dirty Beggars, Tommy Reilly, Marcus Bonfanti agus Ashton Lane. Bidh trì sgiobaidhean à Glaschu, Uidhist agus Leòdhas a’ strì tro ghrunnd chuairtean de cheistean ‘s de dhùbhlain a chuireas an eòlas gu deuchainn air iomadh cuspair, deoch làidir nam measg.

Directed by Mìcheal Hines and produced by Mòrag Stiùbhart.

Keith Partridge.jpg
Keith Partridge.jpg
Debbie MacKay.jpg
Debbie MacKay.jpg
Graeme Rooney.jpg
Graeme Rooney.jpg
DE MacKinnon.jpg
DE MacKinnon.jpg
Gavin Mitchell.jpg
Gavin Mitchell.jpg
Rik Makarem.jpg
Rik Makarem.jpg
Annabella Seeth & Iain MacKinnon.jpg
Annabella Seeth & Iain MacKinnon.jpg
Marcus Bonfanti.jpg
Marcus Bonfanti.jpg
Macanta.jpg
Macanta.jpg
Jamie McGeechan.jpg
Jamie McGeechan.jpg
Matt Comley.jpg
Matt Comley.jpg
Bramax.jpg
Bramax.jpg
Duncan Overmeer.jpg
Duncan Overmeer.jpg
Angus Nicolson Trio.jpg
Angus Nicolson Trio.jpg
Willie Campbell.jpg
Willie Campbell.jpg
Salthouse.jpg
Salthouse.jpg
The Dirty Beggars 2.jpg
The Dirty Beggars 2.jpg
Tommy Reilly.jpg
Tommy Reilly.jpg
Jemma Tweedie.jpg
Jemma Tweedie.jpg
Face the West.jpg
Face the West.jpg
53780_614956011854509_1418900214_o.jpg
53780_614956011854509_1418900214_o.jpg
914122_641453365871440_363696636_o.jpg
914122_641453365871440_363696636_o.jpg
967053_647203501963093_1108376460_o.jpg
967053_647203501963093_1108376460_o.jpg
p018tbcm.jpg
p018tbcm.jpg